Özel hastane açılışında yerinde inceleme

ÖHY EK-9

MÜŞTEREK TEKNİK RAPOR
Açılış Yapılacak Hastane veya Ek Binalarına Yönelik Müşterek Teknik Rapor

Ruhsat talebi ile başvuran hastane binasına veya ek binalarına ait projelerin, binanın mevcut durumunun ve birimlerin kat ve yerleşimlerinin yerinde uygunluğu oluşturulacak Müşterek Teknik Komisyon tarafından incelenir.

Müşterek Teknik Komisyon, il sağlık müdürü veya görevlendireceği bir sağlık müdür yardımcısı ile müdürlükten bir personel, birer mimar, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve inşaat mühendisinin katılımı ile oluşturulur. Komisyona il çevre ve şehircilik müdürlüğü ve/veya belediyelerden teknik üye katılabilir.

Müşterek Teknik Komisyon aşağıdaki hususları inceler:

 1. Yer seçimi uygun mu? (İl trafik komisyonu raporu eklenir.)
 2. Ön izin belgesi var mı?
 3. Bina özel hastane olarak mı inşa edilmiş?
 4. Hasta odaları, koridorlar, merdivenler, asansörler ile ilgili mevcut durum nedir?
 5. Poliklinik muayene odaları, Yönetmeliğin 23 üncü maddesine uygun mu?
 6. Ameliyathaneler, Yönetmeliğin 24 üncü maddesine uygun mu? Ameliyat salon yüksekliği ve net kullanım alanları uygun mu?
 7. Yoğun bakım üniteleri, Yönetmeliğin 25 inci maddesine uygun mu?
 8. Gözlem odaları, Yönetmeliğin 25/A maddesine uygun mu?
 9. Acil ünitesi, Yönetmeliğin 26 ncı ve 39 uncu maddelerine uygun mu?
 10. Eczane, Yönetmeliğin 27 nci maddesine uygun mu?
 11. Laboratuvarlar, Yönetmeliğin 28 inci maddesine uygun mu?
 12. Isıtma, havalandırma ve aydınlatma şartları, Yönetmeliğin 32 nci maddesine uygun mu?
 13. Morg, Yönetmeliğin 35 inci maddesine uygun mu?
 14. Mutfak ve çamaşırhane, Yönetmeliğin 36 ncı maddesine uygun mu?
 15. Ambulans, Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine uygun mu?
 16. Tıbbî kayıt ve arşiv sistemi 48 inci, 49 uncu ve 50 nci maddelerine uygun mu?
 17. Jeneratör, Yönetmeliğin 31 inci maddesine uygun mu?
 18. Engellilere ilişkin düzenlemeler, Yönetmeliğin 31 inci ve 34 üncü maddelerine uygun olarak yapılmış mı?
 19. Tıbbî atıklar için 33 üncü maddeye uygun düzenlemeler yapılmış mı?
 20. Telefon santralı var mı?
 21. Yangın merdiveni var mı? Yangına karşı gereken önlemler alınmış mı?

İncelemeyi yapan yetkililerin
Adı-Soyadı-Unvanı-Görevi-Kurumu
İmza

Açıklama: Müşterek teknik raporda incelemeye esas Bakanlık onaylı mimari projeye atıf yapılarak hastanenin hizmet vermek istediği; binanın niteliği, kat sayısı, tüm katlardaki hasta odalarının, teknik ve hizmet birimlerinin yerleşimi ile oda, koridor, merdiven ölçüleri ile asansör sayısı ve nitelikleri, yatak sayısı ve sınıfları, bütün birimlerdeki tefriş ve tıbbî donanımın asgari standartlara inceleme yapılan mimari projesine uygunluğu gibi hususlar detaylı olarak belirtilir.

 

Ruhsatlandırılmış Hastane veya Eklerinin Tadilatlarına Yönelik Kısmı Müşterek Teknik Rapor

Tadilat sonrası tadilat yapılan alanların mevcut durumunu ve tadilat yapılan birimlerin kat ve yerleşimlerinin yerinde uygunluğu, oluşturulacak Müşterek Teknik Komisyon tarafından incelenir.

Müşterek Teknik Komisyon, il sağlık müdürü veya görevlendireceği bir sağlık müdür yardımcısı ile müdürlükten bir personel, birer mimar, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve inşaat mühendisinin katılımı ile oluşturulur. Komisyona il çevre ve şehircilik müdürlüğü ve/veya belediyelerden teknik üye katılabilir.

Kısmı Müşterek Teknik Komisyon aşağıdaki hususları inceler:

 1. Tadilat yapılan alanlar Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun mu? (Yönetmeliğin ilgili maddelerine ayrı ayrı atıf yapılarak ayrıntılı belirtilir.)
 2. Tadilat yapılan alanlarda yangına karşı gereken önlemler alınmış mı?
 3. Bakanlıkça/Müdürlükçe onaylı tadilat projesine uyumlu mu?

 

İncelemeyi yapan yetkililerin
Adı-Soyadı-Unvanı-Görevi-Kurumu
İmza

Açıklama: Kısmi müşterek teknik raporda incelemeye esas Bakanlıkça/müdürlükçe onaylı mimari tadilat projeye atıf yapılarak tadilat yapılan alanların; hasta odaları, teknik ve hizmet birimlerinin yerleşimi ile oda, koridor, merdiven ölçüleri ile asansör sayısı, hasta yatak sayısı ve sınıfları, yoğun bakım yatak sayıları, birimlerdeki tefriş ve tıbbî donanımın asgari standartlar ile incelemeye esas mimari projesine uygunluğu gibi hususlar detaylı olarak belirtilir. Başvuru sahibi tarafından Bakanlıkça belirlenecek müşterek teknik rapor ve kısmi müşterek teknik rapor ücreti, Müdürlük döner sermayesine yatırılır.

No Comments Yet.

Leave a comment