Organik gübre üretim tesisi fizibilite çalışması

yazar:

kategori: ,

Organik gübre üretilmesi, depolanması ve paketlenerek satışa sunulması amacıyla bir tesis kurmak ve işletmek için öncelikle kendiniz veya bu alanda uzman bir danışmana kapsamlı bir fizibilite çalışması yaptırın ve hazırlanan fizibilite raporunu esas alarak yatırım sürecini yönetin. Fizibilite çalışması sonucunda organik gübre üretim tesisi için gerek duyulan toplam sermaye tutarını, yatırımın karlılığını, yatırımın geri ödeme süresini ve karlılığa ilişkin diğer hususları öğrenmiş olursunuz.

Organik gübre üretimi

Bitkisel üretimde verimliliği artırmanın en etkin araçlarından biri doğru gübre kullanılmasıdır.  Tarımsal üretimin artmasına ve verimlilik arayışına bağlı olarak kimyasal veya organik olsun ülkemizde gübre kullanımı her yıl artış göstermektedir. Kimyasal gübrelerin toprağa ve çevreye verdiği olumsuz etkiler, organik tarımının giderek yaygınlaşmasına yol açmaktadır. Toprak verimliliğinin korunması ve geliştirilmesi için organik gübre kullanımının çok yönlü etkileri de dikkate alındığında tarım üreticileri tarafından organik gübre kullanımında hızlı bir artış görülmektedir. Tüm bu gelişmeler organik gübreye olan talebi artırmakta ve organik gübre üretimini yatırım açısından cazip kılmaktadır.

Tarımsal üretim verimliliğini önemli derecede etkilediği için kullanılan gübre türünün üreticiler için önemi artmaktadır. Pazarda %90 dan fazla bir oranda kimyasal gübre kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda organik gübrenin kullanımında önemli artış gerçekleşmiştir.

Türkiye gübre sektörü pazar büyülükleri

Gübre sektörü pazar büyüklüklerinin gösterildiği grafikten de görüleceği üzere ülkemizde üretimi, tüketimi karşılayamamaktadır. Örneğin 2015 yılında gübre tüketimi 5.5 milyon ton iken gübre üretimi ise 3.6 milyon tondur. Tüketim talebini karşılamak için toplam 2.7 milyon ton gübre ithal edilmiştir.

Organik gübre yatırımının gerekçesi

 • Tarımda azotlu gübre kullanımı sonucunda üretilen besinlerde nitrat ve nitrit artışına neden olmakta ve bu besinleri tüketen kişilerde kansere yakalanma riski artmaktadır. Bu yüzden Avrupa’nın birçok ülkesinde kimyasal gübre yasaklanmış durumdadır. Bu durum organik gübreye olan talebi artırmaktadır. Ülkemizde de organik gübreye olan talep giderek artmaktadır.
 • Ülkemizde organik gübre kullanımı istenen düzeyin çok altındadır. Bu nedenle birçok kamu kurum ve kuruluşu, organik gübre kullanılmasını teşvik ederek organik gübreye olan talebi artırmaktadır.
 • Organik gübre üretimi, kimyasal gübre üretimine nazaran daha düşük maliyetlidir. Düşük bir maliyet ile üretilecek organik gübre ürünlerinin uygun bir fiyatla pazara sunulması durumunda yüksek talep göreceği tahmin edilmektedir.

Organik gübre üretimi için fizibilite çalışması

Bir organik gübre tesisi kurulması için yatırım öncesinde hazırlanması gereken fizibilite çalışmasının içereceği konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

1. Sektörel değerlendirme

 • Gübre sektörü genel değerlendirmesi,
 • Yurt içi ve yurt dışı pazar durumu,
 • Hedef pazar analizi,
 • Organik gübre pazarında trendler ve tüketici eğilimleri,
 • Organik gübre üretimi için hammadde temin durumu,
 • Kuruluş yeri alternatifler belirlenmesi belirlenmesi ve yer seçimi,
 • Organik gübre tesisinin kapasitesinin belirlenmesi,
 • Pazarda uygulanan tahmini fiyatların araştırılması,
 • Rekabet ve rakip analizi,
 • Kuruluş yeri baz alınarak pazar payı tahmini ve yıllık satış tahmini,
 • Ürün fiyatlarının belirlenmesi,

2. Hukuki değerlendirme

 • Organik gübre tesisinin kurulması ve işletilmesi sürecinde tabi olunan mevzuat ve yükümlülükler,
 • Organik gübre üretim tesisi kurmak için gerekli izin ve ruhsatlar,
 • Gübre ve gübre üretimi ile ilgili kalite ve standartlar,
 • ÇED raporu süreci,
 • Devlet tarafından verilen teşvik ve destekler,
 • Vergisel analizi.

3. Teknik değerlendirme

 • Organik gübre üretim yöntemleri ve hammadde alternatifleri,
 • Teknik üretim kapasitesinin ve ham madde depolama alan kapasitesinin belirlenmesi,
 • Organik gübre fabrika yerleşim düzeni,
 • İhtiyaç duyulan makine ve ekipman listesi (gübre kurutucu, soğutucu, karıştırıcı, paketleme makinesi vb.),
 • Üretim tesisi için ihtiyaç duyulan kapalı ve açık alan (üretim bölümü, ambalajlama bölümü, depolama alanı, yemekhane, ofis bölümü vb.),
 • Ana ve yardımcı ham maddelerin ve ambalajlama maddelerinin yıllık tüketim miktarlarının hesaplanması,
 • Detaylı iş akış şemalarının oluşturulması (Hammadde tedariği, kompostlama, ham maddelerin elenmesi ve öğütülmesi, sterilizasyon, kurutma, soğutma, elekten geçirme, ambalajlama ve diğerleri),
 • İhtiyaç duyulan işgücü,
 • Teknik maliyet analizi: makine ve ekipman maliyetleri, arsa ve inşaat maliyetleri, proje geliştirme giderleri, hammadde giderleri, personel giderleri, amortismanlar ve diğer maliyetler.

4. Mali (finansal) değerlendirme

 • Sabit yatırım, işletme sermayesi ve toplam yatırım tutarı,
 • Finansal kaynak planlaması,
 • Gelir-gider tablosu,
 • Nakit akımları tablosu,
 • Net bugünkü değer,
 • İç verimlilik oranı,
 • Yatırımın geri ödeme süresi,
 • Yatırımın karlılığı

5. Risk değerlendirmesi

 • Organik gübre üretim tesisi için kurulacak işletmenin gelirlerini ve maliyetlerini etkeleyen belirsizliklerin tespit edilmesi,
 • Belirsizlikler karşısından işletmenin riskleri,
 • Duyarlılık analizi ile projenin karlılığının hangi faktörlere ne derece bağlı olduğunun tespit edilmesi,
 • Belirlenen risklerin yönetilmesine ilişkin çözüm geliştirilmesi,

6. Sonuç ve değerlendirme

 • Fizibilite sonuçlarının yatırım kararı alınması açısından değerlendirilmesi,
 • Organik gübre tesisi yatırımı için öneriler sunulması.

[hr]

Fizibilite çalışması yaptırmak için İletişim sayfasında yer alan Talep Formunu kullanarak bizimle bağlantıya geçibelirsiniz. >>Talep Formu

Anahtar kelimeler

Organik gübre tesisi, organik gübre fabrikası, kırmızı kaliforniya solucanı, solucan gübresi üretim tesisi, solucan yetiştiriciliği, kompostlaştırma, organik gübre imalatı, üretim tesisi kurulması, hayvansal gübre işleme tesisi, gübre üretimi akış şeması, üretim tesisi maliyeti.