İşletme sermayesi ihtiyacının belirlenmesi

yazar:

kategori:

Bir yatırım projesi için ihtiyaç duyulan toplam sermaye ihtiyacı; başlangıçta yapılan sabit sermaye yatırım tutarı ve işletme sermayesinin toplamından oluşur.

Sabit yatırım; yatırım tesisinin kurulabilmesi için gerekli kaynaklara ve hizmetlere yapılan harcamalardan oluşur. Sabit yatırım kalemleri; arsa bedeli, etüt-proje gideri, lisans bedeli, inşaat-bina gideri, makina ve ekipman gideri, montaj giderleri, taşıma ve sigorta giderleri, taşıt araçları giderleri ve diğer giderlerden oluşmaktadır.

İşletme sermayesi ise; kurulmuş olan tesisin üretime başlayabilmesi için ihtiyaç duyulan kaynaklardan oluşur. İşletme sermayesinin diğer bir adı da çalışma sermayesidir.

Yatırım projelerinde; proje maliyetinden söz edilirken genel olarak sabit sermaye yatırımları anlaşılmakta, projenin aktif hale getirilmesinde vazgeçilmez rolü bulunan işletme sermayesi konusu ise ihmal edilmektedir. Bu ihmal sonucunda projenin işletimi aşamasında önemli sorunlar doğabilmektedir.

Kurulan bir tesisin faaliyetini sürdürebilmesi ya da işletilebilmesi ancak yeterli işletme sermayesinin elde bulundurulması ile mümkündür.  Başka bir ifade ile kurulu bir tesis kendi kendine çalışmayacaktır. Çalışmasını düzenli ve aksamadan devam ettirebilmesi için işletmenin elinde bir miktar fonun hazır bulunması gerekir. İşte bu fon işletme yada çalışma sermayesi olarak adlandırılır.

İşletme sermayesi önceden belirlenen ve sürekli ihtiyaç duyulan bir fon olduğu için bu fonun özsermaye veya uzun vadeli borçlanma ile karşılanması daha doğru olacaktır. Ancak, mevsimsel veya dönemsel dalgalanmalar sonucu ortaya çıkabilecek geçici işletme sermayesi ihtiyacı kısa vadeli krediler yoluyla da karşılanabilir.