çimento fabrikası

Çimento fabrikası yatırımı fizibilite çalışması

Ülkemizde kentsel dönüşüm, inşaat ve altyapı projelerinin sayısı arttıkça çimentoya olan talebin de yükseleceği beklenmektedir. Yeterli talebin olduğu inşaat ve altyapı sektöründe yatırım için bir çimento fabrikası kurmak isteyen girişimci ve/veya yatırımcıların öncelikle kapsamlı bir fizibilite çalışması yaptırmaları gerekir. Fizibilite çalışması ile pazardaki talebin ne kadar olduğu, pazar payı, ihtiyaç duyulan kapasite ve kuruluş yeri gibi hususlar ele alınır ve daha sonra yatırımın toplam maliyeti ve karlılığına ilişkin hesaplamalar yapılır. Fizibilite çalışması ile elde edilen sonuçlar değerlendirilerek olumlu yada olumsuz bir yatırım kararı alınır.

Neden çimento fabrikası yatırımı?

Türkiye 65 milyon ton çimento tüketimi, 10,7 milyon ton çimento ve klinker ihracatı ile Avrupa’nın en büyük ve dünyanın 4. büyük çimento üreticisi konumuna sahiptir. Son yıllarda gerçekleşen büyüme, kentsel dönüşüm ve mega altyapı projeleri ile sektörde çimentoya olan iç talep önemli oranda artmış durumdadır.

Çimento alanında yatırım açısından cazip kılan gelişmeler aşağıda listelenmiştir:

 • Sektörde faaliyet gösteren üretim tesisleri ortalama %80-90 kapasite ile çalışmakta ve karlılık oranı %30’un üzerinde seyretmektedir.
 • Sektörün ihraç ettiği çimento miktarı her yıl giderek artış göstermektedir.
 • 2014 yılında klinker ihracatında %31 oranında artış olmuş ve toplam 2,9 milyon ton ihracat satışı gerçekleştirilmiştir.
 • Sektör, son beş yılda ortalama %8 büyüme göstermiştir. 2015’te ise en az %5 büyümesi bekleniyor.
 • Çimento fiyatları giderek artmaktadır.
 • Çimento talebini artırması beklenen gelişmeler: kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılacak konut yatırımları, üçüncü hava alanı, üçüncü köprü, İzmit Körfezi geçişi, İzmir  otoyolu, hızlı tren, metro, beton yollar gibi altyapı projeleri ve enerji yatırımları.

Yatırım amacı

Yatırım amacı bir çimento üretim tesisi kurulması ve işletilmesidir. Bu üretim tesisinde ham maddelerin kırılması ve öğütülmesi, malzemelerin fırında kalsinasyonu ile elde edilen klinkerin soğutulması, klinkerin alçı taşıyla (ya da diğer malzemelerle) karıştırılması ve öğütülmesi, depolanması ve nihai ürünün (çimento) paketlenmesi işlemleri gerçekleştirilecektir.

Üretimde kullanılan girdiler

Doğal kalker, kil, marn, alçı taşı ve diğer doğal/yapay mineral katkı maddeleri

Üretim sonucu elde edilen çıktılar

Klinker, torbalı çimento ve dökme çimento.

Çimento fabrikası için fizibilite çalışması kapsamı

Çimento üretim tesisi yatırımına yönelik hazırlanacak fizibilite çalışması aşağıdaki başlıkları içerir:

1. Sektörel değerlendirme

 • Çimento sektörü genel değerlendirmesi,
 • Yurt içi ve yurt dışı pazar araştırması,
 • Rekabet ve rakip analizi,
 • Hedef pazar analizi,
 • Pazar payı tahmini,
 • Kuruluş yeri seçimi ve değerlendirmesi,

2. Hukuki değerlendirme

 • İzin ve ruhsatlar,
 • Kuruluş için seçilen arazinin hukuki açıdan değerlendirmesi,
 • ÇED raporu süreci,
 • Devlet tarafından verilen teşvik ve destekler,

3. Teknik değerlendirme

 • Teknik altyapının ve özelliklerinin belirlenmesi,
 • Kapasite belirlenmesi,
 • İş akış şemaları,
 • Maliyet analizi
 • Etüt ve proje geliştirme giderleri,
 • İşletme sermayesi,
 • Amortismanlar,

4. Mali (Finansal) değerlendirme

 • İşletme dönemi giderleri,
 • Sabit yatırım tutarı,
 • Toplam yatırım tutarı,
 • İşletme dönemi gelir tahmini,
 • Yıllık nakit akışı,
 • Finansal kaynak planlaması,
 • Net bugünkü değer,
 • İç verimlilik oranı,
 • Yatırımın geri ödeme süresi

5. Ekonomik değerlendirme

Kamu kurumları tarafından verilen teşvik ve desteklerden faydalanmak için detaylı bir ekonomik değerlendirme yapmak gerekir.  Çünkü kamu kurumları, bir projeyi değerlendirirken finansal analizden ziyade projenin ekonomik analizine önem verir. Ekonomik değerlendirme kapsamında aşağıdaki hususlar ele alınır:

 • Projenin kurulduğu bölgenin ve ülke ekonomisine katkıları,
 • Fayda-maliyet analizi

6. Risk değerlendirmesi

 • Çimento üretim tesisi yatırımında ve işletiminde karlılığı en çok etkileyen değişkenlerin belirlenmesi, bu değerlerde sapmalara neden olabilecek belirsizlikler ve bu belirsizliklerin yol açtığı risklerin belirlenmesi,
 • Risklerin yönetilmesi ve çözüm geliştirilmesi,
 • Duyarlılık analizi ile proje değişkenlerindeki bir değişmenin projenin karlılığı üzerindeki etkisinin hesaplanması,

7. Sonuç ve öneriler

 • Fizibilite sonuçlarının yatırım kararı alınması açısından değerlendirilmesi,
 • Fizibilite hazırlayan ekibin yatırıma ve yatırıcıya önerileri.

[hr]

Fizibilite çalışması yaptırmak için İletişim sayfasında yer alan Talep Formunu kullanarak bizimle bağlantıya geçiniz. >>Talep Formu