Net bugünkü değer

yazar:

kategori:

Yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağladığı getirinin bugünkü değerinden yatırım giderlerinin bugünkü değerinin düşülmesi ile elde edilen farkı ifade eder. Yani net bugünkü değer; yatırımın nakit girişlerinin bugünkü değeri ile nakit çıkışlarının bugünkü değeri arasındaki farka eşittir.

NBD = Nakit girişlerinin bugünkü değeri – Nakit çıkışlarının bugünkü değeri

Bugünkü değer, sermaye maliyetini gösteren belli bir iskonto üzerinden hesaplanır.

NBD, bir yatırımın veya projenin karlılığını analiz etmeye yarayan bir ölçüttür. NBD pozitif ise yapılması düşünülen yatırım karlı demektir, yani yatırımın sağlayacağı getirinin yatırım için katlanılan sermaye maliyetinden yüksek olduğu anlaşılır.

Örneğin; bir yatırım projesinin ilk maliyeti 10.000 TL olsun. Bu yatırımın ekonomik ömrü beş yıl olarak kabul edilsin ve yatırımın ilk yıl getirisi 3000 TL, ikinci yıl getirisi 4000 TL, üçüncü yıl getirisi 6000 TL, dördüncü yıl getirisi 8000 TL, beşinci yıl getirisi ise 9000 TL olsun. Sermaye maliyeti %10 olarak kabul edildiğinde bu yatırım projesi için nakit akışlarının net bugünkü değeri aşağıdaki gibi hesaplanır.

net_bugunku_deger7

Excel programı ile yapılan hesaplamada; ilk beş yılda elde edilen getirilerin bugünkü değerleri toplamı 21.593,35 TL olarak bulunmuştur.

Buna göre;

NBD = 21.593-10.000 = 11.593 TL olur.

Yani bu projenin ilk beş yılda kazandıracağı net getirinin bugünkü değeri 11.593 TL’dir.

Excel programında NBD formülü kullanılarak aynı sonuç elde edilir. Net bugünkü değerin bulunması için ilk yatırım maliyeti ile nakit girişlerinin bugünkü değerleri toplanır:

Net bugünkü değer= NBD(C2;B3:B7) + B2

Sonuç olarak bu yatırımın net bugünkü değeri sıfırdan büyük olduğu için bu yatırım projesi kabul edilebilir niteliktedir.